Lannan aumavarastointia koskevat säädökset

Sivun tulostus

Hevosenlantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voi varastoida Vna:ssa 1261/2015 annettujen säädösten mukaan sijoitetussa ja toteutetussa aumassa

  1. lantaa tuottavalla hevostilalla poikkeustapauksessa (mm. työtekninen tai hygieeninen syy). Tallinpitäjän on tehtävä ilmoitus lannan aumavarastoinnista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen auman rakentamista. 
  2. lantaa vastaanottavalla tilalla työteknisestä tai hygieenisestä syystä. Lantaa vastaanottavan tilan on tehtävä ilmoitus lannan aumavarastoinnista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen auman rakentamista. 

Lannan sekä jälkikypsytettävän kompostin aumavarastoinnista annetut säädökset (1261/2015, 6 §).

  • Aumassa varastoitavan kuivalannan tai kompostin kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %.
  • Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa (varastointi aumassa on aina kiellettyä pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella).
  • Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa.
  • Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.
  • Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 cm:n nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä (kompostin jälkikypsytysauman peitteen ei tarvitse olla tiivis).
  • Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
  • Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä lantaa. Aumaan varastoitu hevosenlanta on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.
  • Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Lisätiedot:

 

Materiaali on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

©Suomen Hevostietokeskus ry. Tekstin ja kuvien julkaiseminen ja kopiointi  ilman  lupaa on kielletty.

11.12.2015

Tarkistettu 18.12.2018