Maapohjainen pihatto?

Sivun tulostus

Kysymys

Hei. Seuraavana olisi kysymyksiä liittyen maapohjaiseen pihattoon:

Saako pihattoa rakentaa ilman tiivistä betonipohjaa? Pitääkö saada lupa kunnan ympäristösihteeriltä tai rakennustarkastajalta? Miten maapohjaista pihattoa hoidetaan? Onko maapohjaisen pihaton päästöjä maaperään tutkittu? Vielä kysymys liittyen pihaton ilmavaihtoon: Onko pihaton ilmavaihtoon kiinnitettävä enemmän huomiota kuin karsinatallin? Kun huomioidaan kuivikepatja ym.?

Vastaus

Pihatto kuivikepohjineen on rinnastettavissa lantavarastoon, mistä syystä pihatossa on oltava tiivis pohja. Lannan varastointi muualla kuin tiivispohjaisessa lantavarastossa on nykyään pääsääntöisesti kiellettyä. Tiiviillä pohjalla tarkoitetaan rakennetta, josta ei mene vettä haitallisessa määrin läpi. Käytännössä riittävä tiiviys saadaan esim. lantalarakentamisessa käyttämällä betonia K30-2, asfalttibetonia tai valuasfalttia. Niin sanottu patterointi eli lannan varastointi maapohjaisessa aumassa on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Tutkimuksia maapohjaisten pihattohallien maaperäkuormituksesta ei ole allekirjoittaneen tiedossa.

Sekä karsinatallin että pihaton ilmanvaihtoon ja talli-ilman laatuun on syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota. Pihatossa useimmiten käytettävä kuivikelantapatja tuottaa makuuhallin ilmaan sekä kosteutta, hiilidioksidia, pölyä että ammoniakkia. Kosteuden, hiilidioksidin ja ammoniakkikaasun vapautuminen on yhteydessä kuivikelantapatjan lämpötilaan (”palamiseen”) sekä käytettävään kuivikemateriaaliin. Mitä voimakkaampaa kuivikelannan kompostoituminen on, sitä enemmän kuivikelantapatja tuottaa kosteutta, hiilidioksidia ja ammoniakkia makuuhallin ilmaan.  Olki on esimerkki kuivikkeesta, joka kompostoituu helposti kuivikelantapatjassa, mutta pidättää valitettavan heikosti lannasta vapautuvaa ammoniakkia. Oljen alla kannattaisikin käyttää ammoniakkia ja nestettä paremmin sitovaa kuivikemateriaalia (esim. turve).

Mahdolliset ongelmat pihaton ilman vaihdossa ja laadussa korostuvat, kun pihaton ovet suljetaan esim. kovien pakkasten vuoksi. Käytännössä on havaittu, että luonnollisen ilmanvaihdon täydentäminen koneellisella poistolla on toimiva ratkaisu myös pihatossa.