Selvitys jätevesijärjestelmästä

Sivun tulostus

Kysymys

Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä pitää tehdä kuulemma joku selvitys. Minulla on talo ja viiden hevosen talli. Talon likavedet hoidetaan sakokaivolla ja tallivedet menevät kuoppaan. Kenelle se selvitys tehdään ja mitä siihen pitää laittaa?

Vastaus

Vaatimukset viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen 209/2011. Kyseinen asetus astui voimaan 10.3.2011 ja se koskee sekä uusia että vanhoja kiinteistöjä, joissa syntyy jätevesiä ja jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Vaatimusten mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmän puhdistustehon tulee olla sellainen, että se puhdistaa jäteveden sisältämästä orgaanisesta aineesta vähintään 80 %, fosforista vähintään 70 % ja typestä vähintään 30 %, eli pelkkä sakokaivokäsittely ei enää riitä.  Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon kuulumattoman, ennen vuotta 2004 rakennetun, kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistusvaatimukset 15.3.2016 mennessä.

Jokaisen kiinteistön haltijan on huolehdittava, että kiinteistöllä on selvitys jätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistöllä ja esittää viranomaisille pyydettäessä. 

Selvitykseen käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä tulee sisällyttää mm. :

  • kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelytavasta
  • arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta
  • asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat
  • esitys niistä jätevesijärjestelmän kohdista, joita pitää säännöllisesti hoitaa, huoltaa ja valvoa.

Mikäli kiinteistön nykyinen järjestelmä ei täytä asetettuja puhdistusvaatimuksia, pitää jätevesijärjestelmän tehostamisesta tehdä suunnitelma. Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman tulee olla yksityiskohtainen, jotta järjestelmä voidaan rakentaa ja rakentamista valvoa. Suunnitelmassa esitetään mm. jätevesijärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate, suunniteltu puhdistustulos sekä arvio jätevesien ympäristökuormituksesta. Myös tontin ja lähialueiden käyttö sekä paikalliset maasto- ja muut olot on syytä ottaa huomioon. Suunnitelman teossa on järkevää käyttää alan asiantuntijaa.

Tallin jätevedet voidaan hoitaa joko yhdessä esim. asumisjätevesien  kanssa tai vaihtoehtoisesti erillisessä systeemissä. Huomioitakoon myös, että vessavesiä sisältävän jäteveden puhdistaminen vaatii ”raskaamman” järjestelmän kuin pelkkien pesuvesien (ns. harmaat vedet) käsittely.

Kysyjän kannattaa ottaa yhteyttä omansa kuntansa rakennusvalvonta- tai ympäristönsuojeluviranomaiseen. Asianomaiset virkamiehet osaavat kertoa jätevesihuoltoon liittyvistä kuntakohtaisista määräyksistä, menettelytavoista ja tulevaisuuden näkymistä esimerkiksi viemäriverkostojen rakentamisen suhteen. Lisätietoa erilaisista jätevesijärjestelmistä löytyy myös osoitteesta www.ymparisto.fi/hajajatevesi.