Uraani juomavedessä

Sivun tulostus

Kysymys

Onko määritelty uraanipitoisuutta hevosen juomavedessä, mikä on haitallinen määrä? Mitkä ovat terveysriskit jos uraania on liikaa?

Vastaus

Uraani kuuluu arseenin, fluoridin ja radonin ohella niin sanottuihin luonnollisiin haitallisiin aineisiin, joita esiintyy keskimäärin enemmän pora- kuin kuilukaivoissa. Porakaivovesi saattaa sisältää runsaasti luonnon uraania etenkin eteläisen Suomen graniittialueilla.

Luonnon uraanin pahin haitta on sen kemiallinen toksisuus eli myrkyllisyys. Uraanin aiheuttama säteily sitä vastoin on vähäistä, eikä sitä pidetä merkittävänä terveysriskinä. 

Uraanin terveyshaitoista tiedetään vielä melko vähän. Ihmispuolella uraanilla arvioidaan olevan jonkin asteisia vaikutuksia mm. luustoon, munuaisten toimintaan ja verenpaineen kohoamiseen. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan terveysriskin arvioimiseksi ja ymmärtämiseksi.

Suomessa ei ole raja-arvoa uraanin enimmäispitoisuudelle juomavedessä. Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, WHO) vuonna 2003 antama ohjeellinen raja-arvo uraanin enimmäispitoisuudeksi juomavedessä on 15 mikrogrammaa litrassa. Tietoa menetelmistä, joilla juomaveden uraanipitoisuutta voidaan vähentää, löytyy mm. Säteilyturvakeskuksen kotisivuilta osoitteesta http://www.stuk.fi. Tutkimuksia juomavedessä esiintyvän uraanin terveysvaikutuksista hevosille ei ole tiedossa.