Suunnitelma jätevesijärjestelmästä

Sivun tulostus

Kysymys

Aiomme rakentaa kymmenen hevosen tallin ensi kesänä. Rakennuslupahakemusta varten tarvitsemme kuulemma suunnitelman tallin jätevesijärjestelmästä. Mitä sellainen suunnitelma pitää sisällään ja onko sen tekeminen ihan välttämätöntä? Asumme haja-asutusalueella.

Vastaus

Vaatimukset viemäristöverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen 209/2011. Kyseinen asetus astui voimaan 10.3.2011 ja se koskee sekä uusia että vanhoja kiinteistöjä, joissa syntyy jätevesiä ja jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle tehtävään rakentamista koskevaan lupahakemukseen tai ilmoitukseen on todellakin liitettävä suunnitelma jätevesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta. Vaatimusten mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmän puhdistustehon tulee olla sellainen, että se puhdistaa jäteveden sisältämästä orgaanisesta aineesta vähintään 80 %, fosforista vähintään 70 % ja typestä vähintään 30 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman tulee olla yksityiskohtainen, jotta järjestelmä voidaan rakentaa ja rakentamista valvoa. Suunnitelmassa esitetään mm. jätevesijärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate, suunniteltu puhdistustulos sekä arvio jätevesien ympäristökuormituksesta. Myös tontin ja lähialueiden käyttö sekä paikalliset maasto- ja muut olot on syytä ottaa huomioon. Suunnitelman teossa on järkevää käyttää alan asiantuntijaa.

Kysymyksestäsi ei käy ilmi onko tilalla muita kiinteistöjä ja jos on, kuinka niiden jätevedet hoidetaan. Tallin jätevedet voidaan hoitaa joko yhdessä esim. asumisjätevesien kanssa tai vaihtoehtoisesti erillisessä systeemissä. Huomioitakoon myös, että vessavesiä sisältävän jäteveden puhdistaminen vaatii "raskaamman" järjestelmän kuin pelkkien pesuvesien (ns. harmaat vedet) käsittely. 

Prosessi lähtee liikkeelle ottamalla yhteyttä oman kuntanne rakennusvalvonta- tai ympäristönsuojeluviranomaiseen. Hän osaa kertoa mahdollisista kuntakohtaisista määräyksistä ja menettelytavoista haja-asutusalueiden jätevesihuoltoon liittyen. Kannattaa myös selvittää onko vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyminen kohdallanne mahdollista. Tietoa eri menetelmistä ja niiden toimivuudesta saa myös Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/hajajatevesi. Suomen ympäristökeskuksesta voi myös tilata Hyvä jätevesien käsittely -esitettä (neuvonta.syke@ymparisto.fi).