Tuettavan tallirakentamisen yleiset määräykset

Keskeistä, hevosen pitopaikkaa koskevaa sisältöä tiivistetysti (MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 588/2015). Asetusta noudatetaan tuettavissa hevostalousrakennusten uudisrakennushankkeissa ja uudisrakentamiseen verrattavassa laajentamisessa sekä laajoissa peruskorjaushankkeissa. Asetus tuli voimaan 1.6.2015.

Hevostallia ja pihattoa koskevat yleiset vaatimukset

 • Tallin ja pihaton tulee sijaita sellaisella alueella, jolla hevosia voidaan liikuttaa ja käyttää ja jolla hevosilla on riittävät mahdollisuudet ulkoiluun ulkotarhassa.
 • Hevosten määrään nähden on varattava riittävästi ulkoilutarha- tai tarhalaidunalaa.
 • Tallissa tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla erillinen tuuletettava ja tarvittaessa lämmitettävä tila hevosen varusteiden säilyttämistä ja kuivattamista varten sekä suljettava tila sellaisille hevosen lääkkeille, vitamiineille ja erikoisrehuille, jotka vaativat kuivaa säilytystilaa.
 • Yli 20 hevosen eläinsuojassa on oltava yksi hevosen pesutila.
 • Hevospihaton on tarjottava riittävä suoja hevosille kaikissa sääolosuhteissa.
 • Pihaton seinien tulee olla vedottomat.
 • Pihattoon on oltava vähintään 1,5 m leveä sisään- ja ulospääsyaukko.
 • Hevosten kulkuaukot on varustettava tuulikaapilla ja oviaukoissa on oltava ilmanvirtaushidastin, joka estää ilman suoran virtauksen sisälle.
 • Pihaton tulee olla sääolosuhteiden vaihtelusta johtuen täysin suljettavissa ovella.
 • Kun pihaton ovi suljetaan, on pihaton ilmanvaihdon täytettävä eläinsuojan ilmanvaihdolle asetetut vaatimukset.

Hevostallin ja pihaton rakenteiden mitoitus

 • Etäisyys lähinpään uloskäyntioveen saa paloturvallisuuden takia olla eläinsuojassa enintään 30 metriä.

 • Yli 10 hevosen tallissa on oltava vähintään 2 vaihtoehtoista ovea, joista hevoset voidaan viedä ulos. Tällaisen oviaukon on oltava vähintään 1,5 m leveä ja vähintään 2,2 m korkea.
 • Tallin käytävän leveyden mitoitussuositukset taulukossa 3.
 • Uuden eläinsuojan sisäkorkeuden tulee olla vähintään 2,7 m.
 • Peruskorjatussa eläinsuojassa sisäkorkeuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 2,5 metriä, kuitenkin niin, että sisäkorkeus ei missään hevosten oleskelualueella saa olla alle 2,2 m.
 • Ikkunoiden ja valoaukkojen pinta-alan on oltava vähintään 3 % eläinsuojan huonealasta.

Karsinaa ja pilttuuta koskevat vaatimukset

 • Yksittäiskarsinan mitoitusvaatimukset taulukossa 1, ryhmäkarsinan ja pihaton taulukossa 2.

 • Mikäli karsinarakenteet eivät ulotu kattoon saakka, on rakenteen ja katon välisen etäisyyden oltava pienempi kuin 150 mm tai suurempi kuin 450 mm.
 • Karsinan alareunan ja lattian väkisen raon leveys saa olla enintään 30 mm.
 • Karsinan oviaukon leveyden tulee olla vähintään 1,1 m ja korkeus vähintään 2,2 m.
 • Uudisrakennuksessa kahden karsinarivin välisen käytävän leveyden on oltava vähintään 2,5 m sekä yhden karsinarivin ja seinän välisen käytävän leveyden vähintään 2 m.
 • Peruskorjatussa eläinsuojassa sekä uusissa ponitalleissa saa käytävän leveys olla vähintään 2 m, mikäli käytävän pituus on alle 12 m.
 • Mikäli hevoset voivat työntää päänsä karsinasta käytävälle tai karsinoiden ovet avautuvat käytävälle, on käytävän leveyden oltava vähintään 2,5 m.

Hevosten ruokintaan liittyvät rakenteet

 • Jos pihatossa tai ryhmäkarsinassa käytetään ruokintaesteenä pystykalteria, tulee joka toinen väli sulkea siten, että hevoset eivät pääse työntämään päätä viereiseen aukkoon.

 • Ruokintapilttuut on sijoitettava erilleen pihaton makuutilasta. Niiden on oltava katetut ja pohjan sekä takaosan on oltava kova- ja tiivispohjaisia sekä liukastumisen estäviä.

Ilmanvaihto

Lämpöeristetyn ja koneellisesti ilmanvaihdetun eläinsuojan ilmanlaadun tulee täyttää koneelliselle ilmanvaihdolle asetetut laatuvaatimukset:

 • Ilmanvaihto mitoitettava taulukon 4 arvojen mukaisesti
 • Ilman virtausnopeus ei saa ylittää 0,25 m sekunnissa hevosen pitoalueella
 • Haitalliset kaasut ja epäpuhtaudet eivät saa huoneilmassa ylittää muutoin kuin satunnaisesti seuraavia raja-arvoja: hiilidioksidi 3500 ppm, ammoniakki 10 ppm, hiilimonoksidi 5 ppm ja orgaaninen pöly 10 mg/m3.
 • Lämpöeristetyn eläinsuojan sisälämpötilan on talven aikana oltava vähintään 2 ºC.
 • Pitkien kylmäjaksojen aikana pihaton ilmanvaihdon ja lämpötilan tulee olla hallittavissa.

 Sairastilat

 • Hevospihatossa sairaille hevosille tulee varata hoito- tai sairaskarsinatilaa lämpöeristettyyn eläinsuojaan.
 • Eläinsuojiin, joissa on enemmän kuin 5 hevosta, tulee varata yksi hoitopaikka joko hoitokarsinana tai pakkopilttuuna hevosten lääkintää ja erikoishoitoa varten. Hoitopaikkoja on oltava vähintään yksi kutakin alkavaa viittäkymmentä hevosta kohden.

Lue maneesin rakenteita, kulkuteitä ja katsomoa sekä ulkokenttiä, ravivalmennusalueita, ulkotarhoja ja -karsinoita sekä laitumia koskevat vaatimukset suoraan asetuksesta.

Lannan ja kuivikkeen sekä rehujen varastointi

 • Hevostallin ja pihaton yhteyteen on järjestettävä asianmukainen lannan varastointi.
 • Lantavaraston mitoituksesta ja rakentamisesta säädetään eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014).
 • Lantalan ulkopuolella tulee olla kuiva ja kovapohjainen ajoluiska ja kuormauslaatta.
 • Sadeveden valuminen lantalaan tulee estää.
 • Alle 10 hevosen peruskorjattavalla tallilla ja talleilla, jotka eivät voi hyödyntää lantaa viljelykierrossa, voidaan hyväksyä sellaisen tiiviin sadesuojatun siirtokontin käyttö, joka on mitoitettu vähintään kahden viikon ja enintään 2 kuukauden tyhjennysvälille, mikäli ympäristönsuojeluviranomainen sen sallii. Tällaisen siirtokontin varastointikapasiteetti on oltava vähintään kaksi kuutiometriä.
 • Pihattojen kuivikepohja voidaan ottaa huomioon lannan varastotilana. Lantavaraston mitoituksessa on kuitenkin huomioitava kuivikepohjasta lannanlevityskiellon aikana poistettava sekä ulkotarhoista kerättävä lanta.
 • Rehujen ja kuivikkeiden katettu ja vähintään 3-seinäinen varastotila on mitoitettava minimissään tallin hevosmäärän 1 kuukauden käyttötarpeen mukaan.

 

Päivitetty 14.1.2016

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.