Hevosenlannan levittäminen pellolle

Hevosenlannan käyttöä lannoitteena säätelevät ns. ”nitraattiasetus” muutoksineen (Vna 1250/2014 ja sen muutokset: Vna 435/2015 ja Vna 1261/2015) sekä alkuvuonna 2023 julkaistu "fosforiasetus" (Vna 64/2023). Seuraavaan on koottu säädösten keskeistä sisältöä:

  • Lannoitteet on levitettävä pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lannoituksessa on otettava huomioon keskimääräinen satotaso, viljelyvyöhyke, kasvinvuorotus ja maalaji.
  • Hevosenlannan levittäminen pellolle on kiellettyä marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä. Ilmoituksen tekee toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. (vesi.fi-sivuston aineistopankki: Ilmoituslomake lannan levittämisestä poikkeustilanteissa). 
  • Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.
  • Hevosenlantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan lannan levitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa.
  • Pellon pintaan levitetty hevosenlanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta lannan levitystä kasvustoon hajalevityksenä. Lannan levitys kasvipeitteisen pellon pintaan on mahdollista 15.9. asti.
  • Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Edellä mainitut lannoitus- ja pintalevityskiellot eivät kuitenkaan estä kotieläinten laiduntamista kyseisillä alueilla.
  • Kalteville peltolohkon osille (kaltevuus vähintään 15 %) levitettävä hevosenlanta on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.
  • Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla. 

Typpilannoitemäärät: Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha. Liukoisen typen vuotuiset enimmäismäärät (kg/ha) eri kasveille esitetään Vna 1250/2014 11 §:ssä.

Fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käyttö: Maa- ja puutarhataloudessa on käytettävä samaa laskentaperustetta lannan fosforin huomioon ottamisessa kaikilla peltolohkoilla ja sellaisilla pysyvää nurmea olevilla aloilla, jotka ovat maankäyttömuodoltaan peltoa (Vna 64/2023, 3 §).

Maa- ja puutarhataloudessa käytettyihin ravinnemääriin on laskettava mukaan epäorgaanisten ja orgaanisten lannoitevalmisteiden, lannan sekä muiden pellolle levitettävien aineiden fosfori, jos niiden sisältämää fosforia levitetään enemmän kuin yksi kilogramma hehtaarille vuodessa. Fosforilannoitus on toteutettava kasvulohkokohtaisesti kasvin, satotason ja maan viljavuusluokan perusteella. Fosforilannoituksen sallitut enimmäismäärät ovat "fosforiasetuksen" liitteessä 1. (Vna 64/2023, 4 §)

Lannan ravinnepitoisuuksien määritys: Tilan, jolla syntyy tai/joka käyttää lantaa lannoitteena pellolle enemmän kuin 25 m3 vuodessa, on teetätettävä viiden vuoden välein lanta-analyysi, jossa määritetään lannan sisältämä liukoinen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin tai Vna 1250/2014 liitteessä 2 esitettyjen taulukkoarvojen perusteella. Lanta-analyysin tiedot ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tuoteselosteet on säilytettävä ja esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Lannoitukseen liittyvästä kirjanpitovelvollisuudesta kerrotaan typen osalta nitraattiasetuksen kohdassa 13 § ja fosforin osalta fosforiasetuksen kohdassa 9 §.

Lisätiedot:

Alkuperäinen materiaali on tuotettu Tallit mobiiliaikaan -hankkeessa. 

Päivitetty 5.5.2023

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.