Hevosten ulkotarhaan ja laitumeen liittyvistä vaatimuksista

Suomen vaihtelevat luonnonolosuhteet on otettava huomioon hevosten ulkona pidossa. Kokosimme tähän kirjoitukseen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (nykyisin Ruokavirasto) Hevosten eläinsuojeluvalvonta -ohjeen (Ohje 15631/03, käyttöönotto 18.9.2018) keskeisen sisällön hevosen ulkotarhan ja laitumen vaatimusten osalta. Ympärivuotisesti ulkona pidettävien hevosten säänsuojan ominaisuuksia käsitellään kohdassa 6.

Hevosilla, joita pidetään ympärivuotisesti ulkona, on talvikaudella oltava käytettävissään rakennettu eläinsuoja kuten pihatto, jossa on vähintään kolme seinää ja tarvittaessa neljäs suljettava seinä. Kaikkien hevosten tulee mahtua suojaan yhtä aikaa. Eläinsuojan riittävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti hevosten hyvinvoinnin kannalta. (Ruokaviraston tulkinta, Hevosten eläinsuojeluvalvonta, Ohje 15631/03)  

Hevosten eläinsuojeluvalvonta -ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat on esitetty kursiivilla, ja ne ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (nyk. Ruokavirasto) näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä tulisi soveltaa.

Hevosten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä, säätelevät eläinsuojelulaki 247/1996 muutoksineen (jäljempänä ESL), eläinsuojeluasetus 396/1996 muutoksineen (jäljempänä ESA), ja valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010 sekä sen muutos 749/2013 (jäljempänä VNa 588/2010 ja Vna 749/2013).

A. Ulkotarhan ja laitumen vaatimukset (Hevosten eläinsuojeluvalvonta. Ohje 15631/03, sivut 12-13):

1. Ulkotarha on hevosille riittävän tilava

Ulkotarhan ja laitumen on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläimen rotu, koko, ikä, sukupuoli sekä siellä pidettävien eläinten lukumäärä ja aktiivisuus. Lauman sosiaalisessa arvoasteikossa alempana olevalla hevosella on oltava ulkotarhassa ja laitumella mahdollisuus väistää arvoasteikossa ylempänä olevan hevosen hyökkäyksiä. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 6 §

2. Ulkotarha on turvallinen ja maapohja on hevoselle sopiva

Hevosen ulkotarhan ja laitumen sekä eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava hevoselle turvalliset. Ulkotarhan ja laitumen maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle sopivia. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 6 §

3. Hevosilla on ulkotarhassa ja laitumella riittävä säänsuoja

Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Tarvittaessa ulkotarhassa ja laitumella on oltava hevoselle suojaa epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 6 §

  • Ulkotarhassa ja laitumella olevilla hevosilla on oltava mahdollisuus säänsuojaan epäsuotuisissa sääolosuhteissa, ellei hevosia ole tarvittaessa mahdollista ottaa sisälle. Säänsuoja voi olla esimerkiksi kevyt kolmiseinäinen katos, joka suojaa hevosta suoraa auringonpaistetta, tuulta ja sadetta vastaan. Säänsuojan ei välttämättä tarvitse olla rakennettu, vaan myös luonnon tarjoama suoja, esimerkiksi tiheä puusto, voi olla riittävä. Kaikkien hevosten tulee mahtua suojaan yhtä aikaa. Säänsuojan riittävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti hevosten hyvinvoinnin kannalta.

4. Ulkotarhan aidat ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa

Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava hevosille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia. Aitauksen on oltava helposti hevosen havaittavissa. Aidat ja niihin liittyvät rakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että hevonen ei vahingoita niihin itseään. Aitojen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viivytyksettä. Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa. ESL 4 §; ESA 1 §; VNa 588/2010 7 §

 

KYSYMYKSET KOSKIEN YMPÄRIVUOTISESTI ULKONA KASVATETTAVIA HEVOSIA

5. Ulkotarha on ympärivuotiseen ulkona pitoon soveltuva

Ulkotarhan on oltava eläimelle turvallinen. Tarhan maapohjan on oltava sellainen, että eläimet eivät vahingoita itseään eivätkä tarpeettomasti likaannu. Tarhan aitauksen tulee olla rakenteiltaan ja materiaaleiltaan tarhattavalle eläinlajille sopiva ja sellainen, että se estää eläintä karkaamasta. ESL 4 §; ESA 1 §, 6 §

6. Hevosilla on ulkotarhassa riittävä säänsuoja

Ulkotarhassa olevilla eläimillä on oltava riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja vastaan. Säänsuojassa on oltava sopivat makuupaikat kaikille eläimille. ESL 4 §; ESA 1 §, 7 §

  • Hevosilla, joita pidetään ympärivuotisesti ulkona, on talvikaudella oltava käytettävissään rakennettu eläinsuoja kuten pihatto, jossa on vähintään kolme seinää ja tarvittaessa neljäs suljettava seinä. Kaikkien hevosten tulee mahtua suojaan yhtä aikaa. Eläinsuojan riittävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti hevosten hyvinvoinnin kannalta.

7. Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat.

Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten tulee olla asianmukaiset tilat. ESL 5 §; ESA 7 §

                          

B. Hevosten eläinsuojeluvalvonta -ohjeessa esitettyjen ulkotarhoja ja laitumia koskevien vaatimusten perusteena olevien säädösten sisältö (oikeusministeriön Internet-palvelu www.finlex.fi):

Eläinsuojelulaki 247/1996, 4 § Eläinten pitopaikka

Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet. Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen pitopaikalle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

Eläinsuojelulaki 247/1996, 5 § Eläinten hoito

Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen hoidolle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

Eläinsuojeluasetus 396/1996, 1 § Yleiset vaatimukset

Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä. Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.

Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan.

Pitopaikan tulee olla kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän tilava. Eläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua.

Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.

Eläinsuojeluasetus 369/1996, 6 § Ulkotarha

Ulkotarhan on oltava eläimelle turvallinen. Tarhan maapohjan on oltava sellainen, että eläimet eivät vahingoita itseään eivätkä tarpeettomasti likaannu.

Tarhan aitauksen tulee olla rakenteiltaan ja materiaaleiltaan tarhattavalle eläinlajille sopiva ja sellainen, että se estää eläintä karkaamasta.

Eläinsuojeluasetus 396/1996, 7 § Ulkotarhan varustus

Ulkotarhassa olevilla eläimillä on oltava riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja vastaan. Säänsuojassa on oltava sopivat makuupaikat kaikille eläimille. Ulkotarhassa olevien eläinten eristämistä ja hoitoa varten tulee olla asianmukaiset tilat.

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010, 6 § Ulkotarha ja laidun

Hevosen ulkotarhan ja laitumen sekä eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava hevoselle turvalliset.

Ulkotarhan ja laitumen on oltava riittävän tilava ottaen huomioon eläimen rotu, koko, ikä, sukupuoli sekä siellä pidettävien eläinten lukumäärä ja aktiivisuus. Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle sopivia. Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton.

Lauman sosiaalisessa arvoasteikossa alempana olevalla hevosella on oltava ulkotarhassa ja laitumella mahdollisuus väistää arvoasteikossa ylempänä olevan hevosen hyökkäyksiä.

Tarvittaessa ulkotarhassa ja laitumella on oltava hevoselle suojaa epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan.

Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010, 7 § Ulkotarhan ja laitumen aitaaminen

Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava hevoselle sopivasta materiaalista ja sille turvalliset. Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia. Aitauksen on oltava helposti hevosen havaittavissa.

Aidat ja niihin liittyvät rakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että hevonen ei vahingoita niihin itseään. Aitojen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viivytyksettä.

Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa.

 

Sivu lisätty 20.9.2021

Tuote on lisätty koriin
Tuote on lisätty koriin

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori ladattu

[CART NAME]

Siirry ostoskoriin
Tallennettu ostoskori poistettu

[CART NAME]

OK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat tärkeimmät tiedotteemme sähköpostiisi.